Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú a vymedzujú vzťahy medzi predávajúcim – dodávateľom a kupujúcim – spotrebiteľom / podnikateľom v internetovom obchode Gps-monitoring-vozidiel.sk (ďalej len e-shop). Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Kupujúci uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom (link), a že s nimi súhlasí.

Predávajúci – dodávateľ

Internetový obchod Gps-monitoring-vozidiel.sk

SANTOP s. r. o.

Sídlo: Martina Benku 2341/3, 95503 Topoľčany 3

IČO: 47082631

DIČ: 2023743403

Obchodný register: Okresný súd Nitra

Sekcia: Sro

Vložka číslo: 33952/N

Nie sme platcovia DPH.

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, č.ú.: 5041111949/0900

IBAN: SK3109000000005041111949

BIC: GIGASKBX

Kupujúci

Kupujúci – spotrebiteľ:

Osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb. – o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v ich platnom znení.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ – Podnikateľ:

Ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Podnikatelia sú osoby:

– zapísané v obchodnom registri,

– ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

– podnikajúce na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

– vykonávajúce poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu.

Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie, že sú pre neho platné pravidlá uvedené pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené príslušnými obchodnými podmienkami, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami na základe zákona č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi a doplňujúci predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou, má prednosť text takto uzatvorenej zmluvy.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy, nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám, s výnimkou informácií nevyhnutných pre distribúciu a platobný styk týkajúci sa objednaného tovaru a prípadných právnych dôvodov. Kupujúcim poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 a 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci dáva objednávkou súhlas na spracovanie osobných údajov predávajúcemu na účely uskutočnenia plnenia zmluvy a to až do času telefonického, alebo písomného nesúhlasu s týmto spracovaním.

Technológia „Cookies“

Internetové stránky spoločnosti SANTOP s. r. o. používajú cookies.  Ak budete pokračovať v prehliadaní našich stránok na doméne tohto e-shopu nastavením vášho prehliadača na ukladanie cookies, udeľujete tým váš súhlas s ukladaním cookies do vášho počítača, alebo mobilného zariadenia. Ak s ukladaním cookies nesúhlasíte, prejdite do nastavenia vášho prehliadača a vypnite ukladanie cookies.

K uľahčeniu nákupu e-shop používa technológiu tzv. „Cookies“, čiže automatického vypĺňania prihlasovacích webových formulárov. K meraniu a optimalizácii nášho marketingu používame rovnako súbory cookies. Ak váš internetový prehliadač túto funkciu nepodporuje, alebo máte cookies vypnuté, nebudete môcť využívať všetky služby nášho internetového obchodu. V takom prípade máte možnosť zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača, alebo si zaobstarať prehliadač, ktorý technológiu cookies podporuje.

Cookie je miniatúrny textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (môže ísť napr. o prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní našich jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. SANTOP s. r. o. nezhromažďuje osobné údaje prostredníctvom cookies, takže používaním tejto stránky nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Každý užívateľ prezeraním nášho e-shopu súhlasí s používaním cookies a ich ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je návštevník upozornený pri návšteve webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním danej webovej stránky.

 

Spotrebiteľská zmluva

Je zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim (prostredníctvom nákupného košíka v e-shope, emailom, prípadne telefonicky) a prijatím tejto objednávky predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho je e-mailové alebo telefonické potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom overení dostupnosti a termíne dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. V prípade, ak je tovar vypredaný a teda nie je možný vznik zmluvy, bude zákazník o tejto skutočnosti rovnako informovaný emailom, alebo telefonicky. Predávajúci po spracovaní objednávky informuje o dĺžke dodacej lehoty (v rámci pracovných dní) a vystaví daňový doklad, ktorý bude zaslaný spoločne s tovarom. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto pre kupujúceho dostupných a reprodukovateľných obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Vzniknutú zmluvu a jej jednotlivé body možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre veľkoodberateľov je pred každým obchodom a teda i uzatvorením zmluvy nevyhnutné obojstranne dojednať individuálne podmienky predaja.

Ak je pri nákupe kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát nenesie spoločnosť SANTOP s. r. o. ako prevádzkovateľ príslušného e-shopu žiadnu zodpovednosť.

S ohľadom na minimalizáciu, škôd a zaistenie včasného zásobovania si spoločnosť SANTOP s. r. .o vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky objednal tovar s hodnotou presahujúcu 1.500,- Euro, až po úplnej úhrade úplnej kúpnej ceny. Ak kupujúci uhradí celkovú cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho, ktoré mal ustanovené v objednávke tovaru či poskytnutia služby.

Dodanie tovaru

Termíny dodania pre jednotlivé tovary sú uvedené v popise tovaru. Tovar býva doručený zvyčajne do 2-4 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Ojedinele môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty. Ak dodacia lehota prekročí dobu primeranú všeobecnej dostupnosti konkrétneho druhu tovaru na trhu, má zákazník plné právo zrušiť svoju objednávku, a to telefonicky, prípadne formou e-mailu. V prípade výpadku informačného systému, alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej a dodávateľskej doby. O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na stránke tohto e-shopu.

Odstúpenie od zmluvy

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorí medzi sebou uzavierajú zmluvu prostredníctvom prostriedkov komunikácie – teda aj prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu, faxu, či katalógu. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy a predmetný tovar doručený predávajúcemu. V liste uveďte, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali (doložiť dokladom z pošty). Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu. Tento zákon nezahŕňa náklady na poštovné, ktoré v prípade vrátenia tovaru v plnej miere znáša odberateľ. Tovar je nevyhnutné doručiť kompletný a v pôvodnom stave, neznečistený a mechanicky, softwareovo či inak funkčne nepoškodený, inak odstúpenie od zmluvy nemôže byť uznané. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Tovar zasielajte ako obyčajný balík, nie na dobierku; dobierky nie sú akceptované. Po doručení listu o odstúpení od zmluvy a balíka s tovarom (do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru) a po prekontrolovaní funkčnosti tovaru Vám budú peniaze za tovar bezodkladne (podľa zákona max. do 15 dní) pripísané na Vami uvedený bankový účet. Pri nedodržaní tu opísaných podmienok odstúpenia od zmluvy nebude na takéto odstúpenie braný zreteľ a zásielka bude vrátená naspäť odosielateľovi.

Tým, že došlo k uskutočneniu objednávky, došlo podľa Občianskeho zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Zákon o ochrane spotrebiteľa umožňuje zákazníkovi tovar vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia. Neumožňuje mu tovar neprevziať. Neprevzatím tovaru sa právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu nedá uplatniť. Kupujúci je povinný tovar zaplatiť a prevziať. V prípade nezaplatenia a neprevzatia tovaru kupujúcim má predajca právo vyzvať kupujúceho na zaplatenie a prevzatie tovaru na kupujúceho vlastné náklady. V prípade, že tovar ani po výzve nebude prevzatý v náhradnej lehote (Do 30 dní odo dňa výzvy kupujúceho predávajúcim), môže byť na kupujúceho podaná žaloba (návrh na vydanie platobného rozkazu), na miestne a vecne príslušný súd.

Od kúpno-predajnej zmluvy nemožno odstúpiť v nasledovných prípadoch:

– Ak ide o poskytnutie služby, alebo ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa ak spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

– Ak ide o predaj tovaru a služby zhotovenej podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru a služby určenej osobitne pre jedného spotrebiteľa,

– Ak sa jedná o predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľom

Podnikateľom, môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave daného vráteného tovaru, ušlej záruky či konkrétnej predajnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. Ak sa v takomto prípade obe zúčastnené strany nedohodnú, bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov.

Ceny tovaru

Cenou tovaru sa rozumie cena na stránkach internetového obchodu uvedená v čase podania záväznej objednávky kupujúceho. Táto cena bude uvedená v záväznej objednávke pri objednávaní tovaru. V prípade uskutočnenia iným spôsobom objednávky ako prostredníctvom internetového obchodu (telefonicky, osobne a pod.) bude cena oznámená telefonicky, prípadne osobnou komunikáciou.

Platobné podmienky

Spôsoby platby:

Platba v hotovosti pri zaslaní na dobierku

Platba vopred bankovým prevodom (Jediný akceptovaný spôsob platby pre objednávky do Českej republiky a inam do zahraničia)

Iný spôsob platby po predošlej vzájomnej dohode

Výber jednotlivých možností platby je umožnený pri objednávaní tovaru. Pri platbách bankovým prevodom zo zahraničia, musí byť zadaná platobná podmienka platby – OUR.

Daňový doklad (faktúra) je priložený k tovaru. V špecifických prípadoch je predávajúci oprávnený požadovať výslovnú požiadavku na osobné dojednanie predaja, popr. uhradenie nevratnej zálohy pred dodaním tovaru. Akčné ponuky a ceny sú platné po celú dobu ich zobrazenia na stránkach e-shopu. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

Doprava tovaru

Tovar je zasielaný prednostne Slovenskou poštou, prípadne doručovateľskými spoločnosťami. Výhodou služieb Slovenskej pošty je najmä skutočnosť, že v prípade nezastihnutia na adrese dodania je možné balík vyzdvihnúť na príslušnej pošte.

Odporúčania

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať a oznámiť.

Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Poučenie

Technické parametre ponúkaných produktov sú informatívneho charakteru a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Fotografie výrobkov sú ilustračného charakteru a nemusia verne zodpovedať skutočnosti. Online platformy slúžiace na monitoring sú služby, poskytované tretími stranami a preto spoločnosť SANTOP s. r. o., prevádzkovateľ stránky Gps-monitoring-vozidiel.sk, nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek výpadky týchto systémov, ako aj iných typov zlyhaní či škôd, spôsobených ich používaním. Zodpovednosť za spôsob použitia akýchkoľvek zariadení, systémov a monitoringu nesie výhradne zákazník. Všetky zariadenia, systémy a monitoring by mali byť používané v súlade so všetkými zákonmi a nariadeniami legislatívy platných v krajine používania. Spoločnosť SANTOP s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť na nezákonné používanie a zneužívanie spôsobené ponúkanými produktmi a službami.