Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Santop s.r.o. pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade a na základe nasledujúcich právnych predpisov:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
Účastník je fyzická osoba, ktorá nakupuje od prevádzkovateľa tovar a služby.

1.) Automatické osobné údaje ktoré spracovávame:
Pri návšteve nášho internetového obchodu sa o vás zhromažďujú určité informácie automaticky:
IP adresa
dátum a čas prístupu na web stránky
informácie o operačnom systéme
informácie o internetovom prehliadači
nastavenia jazyka
určité informácie o tom aké časti webových stránok sa navštívili, aké produkty sa prezerali a na aké časti ste klikli, alebo preklikli
prípadne iné informácie
Všetky takto získané informácie sú súkromné a anonymné a nedajú sa nepriradiť ku konkrétnej súkromnej osobe. To isté platí aj v prípade prístupu z tabletov či iných prenosných zariadení s možnosťou prehliadania internetu.
2.) Povinné poskytované údaje:
Pri objednávke tovaru či služieb, to sú:
meno a priezvisko
fakturačné údaje (napr. či ide o fyzickú či právnickú osobu – právnické osoby vypĺňajú aj verejne dostupné údaje ako IČO, DIČ ai.)
doručovaciu adresu (môže, ale nemusí byť totožná s fakturačnou adresou)
telefónne číslo, či e-mail (slúžia na potvrdenie objednávky a na prípadnú ďalšiu komunikáciu)
Pri objednaní tovaru alebo služieb sú aj polia s vypĺňaním nepovinných údajov, tieto slúžia na zlepšenie služieb, ktoré poskytujeme zákazníkom.
3.) Osobné údaje tretích strán a osôb:
Pri poskytnutí osobných údajov tretích strán či osôb, je povinnosťou toho kto tieto údaje poskytol upovedomiť o tom dotknuté strany a vyžiadať si na to ich súhlas.
4.) Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám, osobám a subjektom:
Používajú sa najmä pri doručovaní tovaru prostredníctvom dopravcu. Využívajú sa to na údaje, ktoré fyzická osoba poskytla pri objednávaní je to najmä meno a priezvisko, doručovacia adresa, tel. číslo a sumu, ktorú má klient uhradiť ak bola pri objednávke zvolená možnosť platiť na dobierku. Dopravca spracúva osobné údaje len na účely doručenia tovaru a potom má povinnosť osobné údaje vymazať.
V prípade, že sa tovar nenachádza u nás ale u nami zazmluvneného obchodného partnera, postupuje sa pri nakladaní s údajmi klientov rovnako ako bolo spomenuté v predchádzajúcich odstavoch a to aj pri jeho doručovaní prepravcom.
V prípade použitia platobnej karty, sú údaje na nej šifrované a anonymizované treťou stranou (správcom platobnej brány), v niektorých prípadoch sa dajú vymazať z prehliadača vymazaním cookies (informácie o vymazaní cookies pri konkrétnom prehliadači nájdete online návodoch pre daný prehliadač). Ak sa jedná o vymáhanie práv poskytovateľa môžu byť osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. právnikovi, či príslušným štátnym orgánom, ktoré sú na dané úkony zriadené zo zákona). Pri uložení povinnosti na základe právneho poriadku SR, či orgánom štátnej moci (napr. policajný zbor SR).
5.) Dôvody pre spracovávanie osobných údajov:
Kvôli nákupu tovarov a služieb (kvôli riadnemu spracovaniu, vybaveniu a doručeniu objednávky)
Infolinka kvôli telefonickej komunikácii s našimi zákazníkmi (niektoré hovory sa môžu nahrávať, v takomto prípade je na to zákazník upozornený)
Starostlivosť o zákazníkov prostredníctvom e-mailovej komunikácie
Pri uplatňovaní práv a nárokov, kvôli kontrole orgánov verejnej moci
Z obdobne závažných dôvodov (viď. predchádzajúce odstavce)

Osobné údaje sa spracovávajú iba pre to to aby sa mohla uzavrieť kúpna zmluva a na následné vyriaďovanie a doručovanie objednávky.
Pri preberaní tovaru na splátky, alebo pri preberaní väčšieho množstva tovaru kde sa obe strany dohodnú na tom, že sa neuhradí celá suma naraz v plnej výške.
Súhlas so spracovaním osobných údajov sa dá odvolať prostredníctvom tohto emailu: info@gps-monitoring-vozidiel.sk
6.) Vymazanie osobných údajov:
(tzv. právo byť „zabudnutý“, nedotkne sa údajov na dokumentoch, ktoré sa musia archivovať ako sú faktúry, zálohové faktúry či dobropisy). Pri neuhradenej faktúre, alebo v iných obdobných prípadoch sa žiadosť výmaz osobných údajov zamieta.
Osobné údaje už nie sú potrebné
Ak sa odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
Ak sa vznesie námietka proti spracovaniu os. údajov a záujem fyzickej osoby prevýši záujem prevádzkovateľa
Osobné údaje sú spracované nezákonne
Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
Ide os. údaje osôb mladších 16 rokov
Ostatné práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:
právo byť informovaný o porušení zabezpečenia pri nakladaní s osobných údajov
právo požadovať prenesenie osobných údajov
právo na prístup k vašim osobným údajom
právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu osobných údajov
právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov
právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
7.) Uchovávanie osobných údajov:
Ak sa spracovávajú osobné údaje na základe udeleného súhlasu sú spracovávané až do odvolania súhlasu.
Osobné údaje sa uchovávajú po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom.
Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z právnych predpisov sa spracovávajú povinne bez ohľadu na udelený súhlas.
Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, sa spracovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a fyzickou osobou.
Pri prípadnom nahrávaní telefonických rozhovorov je o tejto skutočnosti fyzická osoba (klient) informovaná a takto vyhotovené záznamy sú uchovávané po krátku dobu, najdlhšie však rok, čo neplatí v ojedinelých prípadoch ako je  podozrenie zo zneužitia údajov, pri podvode ai.
8.) Obmedzenie spracovania osobných údajov sa dá uplatniť najmä ak:
nievsú osobné údaje presné na čo môže upozorniť priamo dotknutá fyzická osoba
ak osobné údaje nievsú spracovávané v súlade zákonom či príslušnými vyhláškami
ak prevádzkovateľ osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale fyzická osoba ich potrebuje pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov
ak fyzická osoba vznesie námietku prevádzkovateľovi, má právo na obmedzenie spracovanie svojich osobných údajov (musí udeliť prevádzkovateľovi súhlas)
Námietku, či súhlas možno vzniesť prostredníctvom nášho e-mailu: info@gps-monitoring-vozidiel.sk
9.) Podanie sťažnosti:
Požiadať prevádzkovateľa o vysvetlenie, či podať sťažnosť a námietku možno cez nasledovný kontaktný e-mail: info@gps-monitoring-vozidiel.sk, alebo prostredníctvom infolinky na tel. čísle +421 948 270 929.
Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje dotknutú fyzickú osobu. Ak prevádzkovateľ nevyhovie námietke a fyzická osoba má za to, že je v práve má možnosť sa obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky v akomkoľvek prípade a z akéhokoľvek prístupového bodu zmluvnej strany. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou osobných údajov medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
Tieto podmienky ochrany osobných údajov dopĺňajú a nahrádzajú doteraz platnú ochranu osobných údajov fyzických osôb a zaobchádzanie s nimi.  Táto ochrana osobných údajov vrátane jej súčastí je platná a účinná od 25. 5. 2018, pričom je k dispozícii na www.gps-monitoring-vozidiel.sk